UWAGA KONKURS !!!

Do wygrania zestaw noży firmy Fiskars o wartości 250zł!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zaproponuj oryginalną nazwę dla dania: Gicz cielęca z sezonowymi warzywami, fondantem serowym i żelem pomidorowym z nowego menu wiosna-lato w Restauracji Kogut i Kurka.

Aby wziąć udział w konkursie, w komentarzu do tego postu wpisz proponowaną nazwę dania i udostępnij go.

PRZYKŁAD: Zakochani w cielęcinie

Dodatkowym wyróżnieniem dla zwycięzcy, będzie umieszczenie nazwy dania w drukowanym menu Restauracji Kogut i Kurka!

Zachęcamy do zapraszania znajomych do polubienia naszego profilu.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 6.05.2016 o godz. 11:30 i kończy się 10.05.2016 o godz. 12:00. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na inne, lub na ich wartość pieniężną. Zapraszamy i powodzenia!

 


 

Regulamin konkursu

  1. DEFINICJA

Organizatorem Konkursu jest  DABI SM BUDNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul.Włościańska 32, 43-518 Ligota NIP 652-000-96-54 zwana dalej „Organizatorem”.

Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, udzieli odpowiedzi na pytanie opublikowane w aplikacji konkursowej na Facebooku oraz poda swoje imię i nazwisko oraz e-mail.

Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą”, jest osoba  która zdaniem organizatora zaproponuje najlepszą nazwę dla dania z nowej karty menu. Nagroda przyznawana Zwycięzcy Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to zestaw noży firmy Fiskars o wartości 250zł brutto.

  1. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się w dniu 6.05.2016 o godz. 11:30 i kończy się 10.05.2016 o godz. 12:00.

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi zaproponować nazwę dla dania: Gicz cielęca z sezonowymi warzywami, fondantem serowym i żelem pomidorowym z nowego menu. Aby wziąć udział w konkursie, w komentarzu do wątku konkursowego na facebooku wpisz proponowaną nazwę dania.

Konkurs dedykowany jest fanom profilu restauracji Kogut i Kurka https://www.facebook.com/kugutikurka

 

Wzięcie udziału w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację zgłoszonej nazwy w materiałach promocyjnych i profilu facebook organizatora.

Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez jury.

Organizator ogłosi wyniki konkursu najpóźniej 10 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu, o czym poinformuje na fanpage’u na Facebooku: https://www.facebook.com/kugutikurka

W miejscu ogłoszenia wyników znajdzie się informacja o sposobie odebrania nagrody.

Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Nagrody w konkursie otrzyma 1 uczestnik.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.

Nagrodę będzie można odebrać w restauracji Kogut i Kurka, ul. Uzdrowiskowa 71 Goczałkowice Zdrój w wyznaczonym przez organizatora terminie. Nagroda może zostać wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany przez Zwycięzcę konkursu.

Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: restauracja@kogutikuka.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.

Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.

Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: restauracja@kogutikurka.pl

Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: restauracja@kogutikurka.pl Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.

Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

Wzięcie udziału w konkursie jest jednoczesnie zgodą na publikację zgłoszonej nazwy w materiałach promocyjnych i profilu facebook organizatora.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook.

Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.